در عنفوان جوانی، جلسه اول به مربی رانندگی گفتم که من کلاچ دنده رو بلدم، مشکلم دست فرمونه. گفت پسرم، دست فرمون، فقط بخشی از مشکل توئه.