با تو از مصلحت خویش نمیپردازم …
از اون ور کپی کردیا؟!!‌:) ‎· اویس
حرف گوش کنه، خودش میاد. ‎· رفیع