با تو از مصلحت خویش نمیپردازم …
از اون ور کپی کردیا؟!!‌:) ‎- اویس
حرف گوش کنه، خودش میاد. ‎- رفیع