«ناصر رفيع هم به تنهايى يك ملت بود كه لذا بدون خانواده هم مى تونه بياد.»