بابا به سنت آقاجون، هر سال عید بنفشه میگرفت، دور باغچه‌ها میکاشت.