بیلی وایلدر میگفت، همه اول برای گرانت مینوشتن، بعد اگر اون بازی نمیکرد، میدادن به یکی دیگه.