آقا این طاقچه برای ابوذر نوری خودمونه ها.
تو فرفر چیزهایی میگفت همین بود؟ ‎- hachure
آره، من قرار بود کتاب بدم بهشون، گوشیم شکست شماره ش از دسترسم خارج شده ندارم الان. ‎- alimgn