میگفت رذیلت رو اگر قصد اصلاح نداری، به روش نیار، جری‌تر میشه.