«چند سال گذشته به مکانی رفتم که کتاب را کیلویی 7500 ریال می‌فروختند و هر عنوان کتاب انتخاب می‌کردی را روی ترازو می‌کشیدند، …» http://ebtekarnews.com/?newsid=32305