تقطیع درست یعنی، الف به علاوه ب، باید بشه ث؛ نه آ ب.