لاکن اینگونه نباشد که حرف‌های نزدنیِ اینجا، اونجا گفته و نزدنی‌‌‌های اونجا، اینجا.