همونجایی که کوهن میگه هرچند قولی که دادی ارزش هیچی رو نداره، اما باید نگهش داری، منو میگه.