دقیقن امروز، دقیقن حالا که من نا ندارم، باید از زمین و آسمون بباره!