شما هم نشستین اون فیلم رو ببینید تا به این آهنگ برسه؟