چرا نبخشم؟
چون خیلی کار بدی کرده؟ ‎- MaryJuana Bigharar
«من که فراموش خواهم کرد / نشانی خانه‌ام / چهرهٔ کودکم / و تلفظ نامم را از دهانت، …» ‎- رفیع