چرا نبخشم؟
چون خیلی کار بدی کرده؟ ‎· MaryJuana Bigharar
«من که فراموش خواهم کرد / نشانی خانه‌ام / چهرهٔ کودکم / و تلفظ نامم را از دهانت، …» ‎· رفیع