— شمس لنگرودی
بسیار شاعران / در جست و جوی نیم دیگرشان پیر می‌شوند / بی‌ترانه‌ای، سرودی. ‎· رفیع
بسیار شاعران / در جست و جوی کفی نور / تاریکی‌ها را ورق می‌زنند / و به انتها می‌رسند. ‎· رفیع
بسیار شاعران / که مدادی ندارند / و شعرهای درخشانی چون حباب / به سرانگشت باد / بر آب می‌نویسند ‎· رفیع
و چه برگ و قلم که تباه می‌شود / ازجنگل‌هایی / که سایه‌گاه پرندگان بودند / پرندگان بی واژه، بی قلم / که ترانه خوانان / سخن می‌گویند / با نیم دیگرشان / در روشنایی / و در تاریکی. ‎· رفیع