ولی واقعیت اینه که آدمِ آسیب خورده، معمولن آسیب میزنه.
هم اینجا هم اونور، آسیب رو سیب خوندم و فک کردم به قصه آدم و حوا اشاره داره ‎- پَــرسان
آدم سیب خورده معمولا آسیب میزنه / جمله قشنگی میشد اتفاقا :) تلمیح داره به: من ملک بودم و فردوس برین جایم بود و از این صوبتا :دی @parsun ‎- دختر حوا
رونوشت به آیه مثالی برای اون فیدا که زیرش تفسیر و تحلیل صورت میگیره :دی ‎- پَــرسان
@parsun: منم اونجا سیب خوندم :) ‎- hachure
@parsun بعله، دقیقا، این خفن ها ما ساده ها ‎- آیــــه!