امروز یه توییتری دیدم، گفتم من همونم که آواتارش فلینیه با نیمه صورت دلقک.