بیا بیا، به زیارت شوم بیا، به زیارت شوم چو خسته پایم و آه …