خودم رو نگه داشتم و از تو خبری نگرفتم. خبر داشت، میدونم که ازت خبر داشت. امروز خیلی سخت بود.
:) ‎· نیالا
چرا اون روز نیامدی؟ منتظرت بودم. خبر گرفته بودم و می دانستم نمی آیی. با این حال رفتم و منتظر ماندم. سخت بود. خیلی سخت. انتظاری که می دانی نتیجه ای ندارد. اسمایلی آزار کم آزار ترین موجود جهان یعنی رفیع. می خوام از این به بعد برات مینمال های بی سر و ته بنویسم :)) ‎· رباب
ها، استقبال میکنم. :) ‎· رفیع