آدم خودشیفته، سوپرایگوی احمق داره؛ آدم حقیر، ایگوی ترسو.
خوبی؟ ‎- آیــــه!
بلی ‎- رفیع