آدم خودشیفته، سوپرایگوی احمق داره؛ آدم حقیر، ایگوی ترسو.
خوبی؟ ‎· آیــــه!
بلی ‎· رفیع