مینوازی بنده را یا میکشی؟ مینشینی یک نفس، یا میروی؟