گفت، الان دیگه وقت شروع کردن نیست، وقت تموم کردنه.