نامبرده در اینستا، بیشتر از همه به فلوریست‌ها حسادت میورزد.
هان؟کیا؟ ‎· علیرضا
@arsh چی میگه این؟ ‎· آیــــه!
@aye: فک کنم داره فوش می ده ... ‎· علیرضا