نامبرده در اینستا، بیشتر از همه به فلوریست‌ها حسادت میورزد.
هان؟کیا؟ ‎- علیرضا
@arsh چی میگه این؟ ‎- آیــــه!
@aye: فک کنم داره فوش می ده ... ‎- علیرضا