فقط این که، آدم یکهو چقدر میتونه بیعدب باشه. خودم رو عرض میکنم.
از خجالت بعدش، تپش قلب گرفتم. ‎· رفیع
چقدر؟ ‎· اویس
اولش سخته، بعدش عادت میکنی از ادب خودت شرمنده میشی ‎· javadoo
@oveis: این «چقدر» ظرفه، نه استفهام. ‎· رفیع