فقط این که، آدم یکهو چقدر میتونه بیعدب باشه. خودم رو عرض میکنم.
از خجالت بعدش، تپش قلب گرفتم. ‎- رفیع
چقدر؟ ‎- اویس
اولش سخته، بعدش عادت میکنی از ادب خودت شرمنده میشی ‎- javadoo
@oveis: این «چقدر» ظرفه، نه استفهام. ‎- رفیع