بابا: ناصر نمیخواد بخوابه؟ دیشب هم نخوابیده. مامان: سفارش داده، منتظره بیاد.