میخواستم درباره‌اش بنویسم؛ به مصرع تحریف شده، بسنده کردم.