«وقتی آدم به خودش نتونه کمک کنه، به بقیه می‌تونه کمک کنه، وقتی هیچ امیدی نداره.»