آدم خوبه چند وقت به چند وقت، سازمان استعاره‌های خودش رو بازسازی کنه. خوبه کلن، حرف من رو گوش کنین.