ولی رفتن، فقط رفتن سم شپرد عزیزم، تو اگوست، اوزیج کاونتی.