اولین اسم تیتراژ پایانی سون فینچر، کوین اسپیسیه؛ اولین اسم تیتراژ پایانی دهکده شایمالان، سولیست ویلن موسیقی اوریجینال فیلم.