ولی به نظرم، آدم‌ها نسبت به مشارکتی که در توهمات دوستانشون دارند، مسؤولند.
اگر هم خودشون دامن بزنند، که دیگه بدتر. ‎· رفیع