بدنام، شمال از شمال غربی، دستگیری یک دزد؛ سوؤظن ولی از اون جنس نیست.