قلبم تیر میکشه؛ قلبت تیر میکشه؟
جونم! ‎- ابوهدی
قلبم تیر می کشه ، خودم بهمن ‎- حُسین آفلاین