قلبم تیر میکشه؛ قلبت تیر میکشه؟
جونم! ‎· ابوهدی
قلبم تیر می کشه ، خودم بهمن ‎· حُسین آفلاین