از این و آن بگریزم ز ترس نی ز ملولی / که آن نگار لطیفم از این و آن بگریزد