اون شب خجالت کشیدم و قرار شد دیگه شعر دیگران رو تحریف نکنم.