در این زمینه حسودی کردم، حسودی میکنم، حسودی خواهم کرد.