الان دیدم هنوز چند تا کاست سونی و مکسل وکیوم دارم.
منم سونی دارم ‎· نومیا