خودش شک داشته، مادرش شناخته. مادری که تا حالا من رو از نزدیک ندیده.