تو هم شک میکنی، تو هم فراموش میکنی. یه روزی بالاخره.