خونه‌شون؟ خونه‌شون اون طرف شهر بود. بعضی چیزها رو هرچقدر هم تلاش کنم نمیتونم فراموش کنم.