براهیمی یه کتاب داشت، «نوشتن با تنفس آغاز میشود» برای نویسندگی خلاق، من؟ من برای زنده موندن.