حواست رو پرت کن، ببر بذار تو جا یخی، بذار پشت کتابخونه، بذار زیر فرش، بذار، بذار روی سرت!