ولی اگر دیگران رو قضاوت میکنی، که یاد بگیری خودت رو قضاوت کنی؛ خوبه، اشکال نداره. فقط مراقب باش به دیگران آسیب نزنی. ساکت قضاوت کن!