غروب جمعه‌ام در قصد جان بود / خیالت لطف‌های بیکران کرد