بوسه ز کی ربوده‌ای؟
از هوس رمنده ای ‎- SaeedTheGiraffe ?