بوسه ز کی ربوده‌ای؟
از هوس رمنده ای ‎· SaeedTheGiraffe ?