«بنده هم در بازگو کردن حقیقت هیچ ابایی از این ندارم که انگ ضدایرانی یا مامورجمهوری اسلامی بخورم. وظیفه خبرنگار حفاظت از حقیقت است.»
کدام حقیقت البته! هرکی سی خودش یک حقیقیت داره؟ نداره؟ ‎· رباب
@nazlik: اگر هر کسی برای خودش یک حقیقت یا حقیقیت داشته باشه، پس خیلی بهتره به همون حقیقیت یا حقیقت خودش پایبند باشه. ‎· رفیع