لیلا حاتمیِ اول بی‌پولی، یا لیلا حاتمیِ آخر بی‌پولی، کدومش؟
نه دوست دارم بهرام رادان اول فیلم باشم، نه بهرام رادان آخر فیلم، درنتیجه هیچکدوم ‎· SaeedTheGiraffe ?