مثال دیگه این که، دُرسته اسم فیلم فورست گامپ بود، ولی زندگی جنی رو هم میگفت، حتی ظریف‌تر.
لوتننت دن ‎· SaeedTheGiraffe ?