این چنین پرده برنیانداخته‌ای، یعنی کار هنوز به اتمام نرفته؟