این لباس رو فکر کنم عزیز از مکه اورده بود
Nasser-026.jpg
کدومشی؟ ‎- Hadi.Yalin
دومی از راست. یه پسر اونجا بیشتر نیست. :دی ‎- رفیع
:)) ‎- Hadi.Yalin
خیلی عکس با کیفیتیه. من فکر کردم مال خودت نیست و مال همین چند سال اخیره :)) ‎- وحید معمولی