این لباس رو فکر کنم عزیز از مکه اورده بود
Nasser-026.jpg
کدومشی؟ ‎· Hadi.Yalin
دومی از راست. یه پسر اونجا بیشتر نیست. :دی ‎· رفیع
:)) ‎· Hadi.Yalin
خیلی عکس با کیفیتیه. من فکر کردم مال خودت نیست و مال همین چند سال اخیره :)) ‎· وحید معمولی